2 Luận điểm về vãng sanh Phật giáo cho rằng chúng sanh ở trong thế giới này rất đau khổ không được tự do muốn thoát khỏi tình trạng này thì cảnh giới lý tưởng họ phải đạt đến là niết bàn Niết bàn có hai loại là Niết bàn Hữu dư và niết bàn Vô dư Niết bàn H

2. Luận điểm về vãng sanh
Phật giáo cho rằng chúng sanh ở trong thế giới này rất đau khổ, không được tự do, muốn thoát khỏi tình trạng này thì cảnh giới lý tưởng họ phải đạt đến là niết-bàn, Niết-bàn có hai loại là Niết-bàn Hữu dư và niết-bàn Vô dư. Niết-bàn Hữu dư là đã đoạn trừ tham dục, đoạn dứt phiền não, tiêu diệt nguyên nhân sanh tử, chỉ vì quả báo được tạo thành do hoặc nghiệp đã tạo tác từ đời trước, nên còn tồn tại nhục thân. Niết-bàn Vô dư là cảnh giới cao hơn so với Niết-bàn Hữu dư, trong cảnh giới này không những đã không tồn tại nhục thân trước kia, mà tư tưởng cũng dừng lặng, chìm vào trạng thái thân tâm tịch tĩnh, tiêu mất nhân quả sanh tử, không còn trở lại thọ sanh trong luân hồi. Theo quan điểm của Đại sư Thiện Đạo, lý luận về niết-bàn không phù hợp cho nhu cầu thiết yếu của chúng sanh thời mạt pháp. Niết-bàn Hữu dư dựa vào tự lực, còn niết-bàn Vô dư không những phải dựa vào tự lực, mà cảnh giới lại quá cao, đối với dân chúng thông thường trong hạ tầng xã hội thì không có ý nghĩa bao nhiêu, do đó ngài đề xuất lý luận vãng sanh. Vãng sanh chính là xa lìa thế giới Ta-bà, tức là xa lìa thế giới thế tục, đến cõi Tịnh độ Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, hóa sanh trong hoa sen. Đại sư Thiện Đạo cho rằng thế giới mà chúng sanh đang cư ngụ là Uế độ, thế giới Tây phương Cực Lạc là Tịnh độ, trong cõi Tịnh độ chỉ có hạnh phúc, không có đau khổ; chỉ có niềm vui, không có buồn phiền. Do nguyện lực vĩ đại của Đức Phật A-di-đà nên tất cả chúng sanh, dù là chúng sanh tạo trọng tội cực ác, chỉ cần thành tâm xưng danh hiệu của Ngài thì đều được tiếp dẫn đến thế giới Tịnh độ.
NAM MÔ A DI ĐA PHÂT
13/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề